Paradox

Adatvédelem

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

Adatkezelő megnevezése:    Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő cégjegyzékszáma:    Cg. 01-09-974579
Adatkezelő székhelye:    1031 Budapest, Kazal utca 64-66.
Adatkezelő elektronikus címe:    sales@powerbizt.hu
Adatkezelő képviselője:    Banai Miklós

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) tiszteletben tartása mellett végzi.

Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.

Jelen tájékoztató útján tesz eleget a Társaságunk a Rendelet szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

Jelen tájékoztató útján tájékoztatjuk az érintetteket a személyes adataik kezelésének lényeges rendelkezéseiről.


FOGALMAK

A fogalmak meghatározása a Rendelet alapján történik:

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

6. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

7. „különleges adat”: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adat;

8. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

9. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

10. amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkeznek, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.


ADATKEZELÉSI CÉL

Regisztráció a www.paradox.hu honlapon

A www.powerbizt.hu honlapon regisztrált, meghatározott összegű megrendelést teljesítő Partnereinknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy a Paradox termékek kivitelezőjeként megjelenjenek a cégükkel a www.paradox.hu honlapon, mely specifikusan a Paradox termékekről és azok kivitelezőiről szól. A weblapon így lehetőség van kivitelezőként megjelenni, mely hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben a weblapon keresztül is érkezzenek megkeresések ezekhez a Partnerekhez.

A minél könnyebb és a fogyasztók számára gyorsabb elérhetőségének biztosítása érdekében a weblapon megjelenésre lehetőséget kapó cégeknek lehetősége van arra, hogy kapcsolattartó személyt és elérhetőséget adjanak meg. Az így megadott adatok a Partner nyilvános profiljában feltüntetésre kerülnek és bárki megismerhető azokat, aki az oldalt használja. Figyelmeztetjük Partnereinket, hogy az így megadott személyes adatok kezelése során a vonatkozó magyar (Infotv.) és európai (GDPR) jogszabályok tiszteletben tartásával szükséges eljárniuk.

Felhívjuk a személyes adatokat feltöltő Partnereink figyelmét, hogy személyes adatokat kizárólag jogszerű felhatalmazás alapján, az adatvédelemre vonatkozó (jog)szabályok tiszteletben tartása mellett töltsenek fel a weboldalra, ugyanis ennek hiányában adatvédelmi incidenst követhetnek el, mely miatt a NAIH adatvédelmi bírsággal is sújthatja őket.

A weblapon létrehoztunk egy felhasználói fiókot a kiválasztott Partnereink részére, mely alaphelyzetben csupán a cégnevet, illetve egyéni vállalkozók esetén a nevet tartalmazza. Ez az adat automatikusan, akkor is szerepel a honlapon, ha a Partner a részletes adatait nem kívánja feltölteni. További adatok feltöltésére egyébként akkor van lehetőség, ha a Partner a Társaságunk által küldött, felhasználói fiókja létrehozásáról szóló e-mailben kapott linken keresztül belép a részére létrehozott felhasználói fiókba. A felhasználói fiókjába az egyes Partnerek a www.powerbizt.hu weboldalon használt e-mail címükkel és jelszavukkal tudnak bejelentkezni. A falhasználói fiókhoz tartozó jelszavakat Társaságunk nem látja, azokat titkosítva tartjuk nyilván, annak összekapcsolása a www.paradox.hu oldalon létrehozott felhasználói fiókkal anélkül történik, hogy a jelszót megismernénk. A www.paradox.hu honlapon nem áll rendelkezésre belépési profiljának (e-mail – jelszó) módosítása. Belépési adatait a www.powerbizt.hu oldalon módosíthatja.

Amennyiben a www.paradox.hu oldalon automatikusan létrehozott fiókjába valamely Partner a létrehozást követő 3 hónapon belül nem lép be, úgy a felhasználói fiók törlésre kerül. Ilyen esetben a Partner neve, mint Paradox kivitelező a honlapon továbbra is megjelenítésre kerül, azonban a felhasználói fiók és a hozzáférés törlésre kerül.

Amennyiben ezt követően a Partner a cégnevét is töröltetni kívánja a honlapról, vagy mégis szeretné a fiókját kezelni, ezt jelezheti az info@paradox.hu e-mail címen keresztül.


Adatkezelés célja

Társaságunk adatkezelése abban testesül meg, hogy a www.powebizt.hu honlapon korábban létrehozott felhasználói fiókhoz megadott e-mail címmel és jelszóval létrehozunk egy új fiókot a Partner részére a www.paradox.hu oldalon. A www.paradox.hu weblapon létrehozott felhasználói fiók kizárólag a Partnerek promótálására szolgál.


Kezelt személyes adatok

A www.powerbizt.hu weblapon történt regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó. A használt jelszó titkosítva kerül tárolásra a rendszereinkben, arra Társaságunknak nincs rálátása, megismerni nem tudjuk.

Egyéni vállalkozó partnereink esetén további személyes adat a neve, melyet, mint kivitelező feltüntetünk automatikusan. A név feltüntetésére nem magánszemély minőségben kerül sor, hanem mint vállalkozó (kivitelező).

A honlapon lehetőség van kapcsolattartói adatok, így név, e-mail cím, telefonszám megadására, valamint egyéni vállalkozók esetén cím megadására, melyek személyes adatnak minősülhetnek. Ezen adatok tekintetében Társaságunk csupán adatfeldolgozónak minősül. Társaságunk az adatok közzétételéhez biztosít csupán felületet, az adatokat azonban nem kezeli, azok kezelője az lesz, aki megadja és ezáltal nyilvánosságra hozza.

Tájékoztatjuk Partnereinket, hogy az általuk megadott és ezáltal a weblapon, és így az interneten közzétett személyes adatok közzétételére jogszerű felhatalmazással kell rendelkezzenek. A weblapra kizárólag jogszerű felhatalmazás alapján lehetséges személyes adatok feltöltése, és ezáltal nyilvánosságra hozatala.

A közzétett személyes adatokat a felhasználói felületen bármikor lehetséges törölni.


Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint Társaságunk, illetve a Partner jogos érdeke. Mind Társaságunknak, mind Partnereinken alapvető gazdasági érdeke az, hogy a bevételeiket növelni tudják, melynek érdekében Társaságunk létrehozta a www.paradox.hu oldalon a profilt a Partner részére.

A www.powerbizt.hu weblapon használt regisztrációs és belépési adatoknak (e-mail, jelszó) a www.paradox.hu weblapon történő – eltérő célból való - kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (4) bekezdése, mely lehetőséget nyújt az adatkezelőnek arra, hogy az eredeti céltól eltérő célból kezelje a személyes adatokat, meghatározott feltételek fennállása esetén.

A személyes adatok kezelésének eredeti jogalapja a www.powerbizt.hu weboldalon történő céges regisztráció volt. A létrehozott céges felhasználói fiókon keresztül lehetséges a webshopból vásárolni. A www.paradox.hu weboldalon kizárólag azon Partnereinknek hoztunk létre automatikusan felhasználói fiókot, akik meghatározott összeg felett vásároltak a webshopunkban, és foglalkoznak kivitelezési tevékenységgel. A www.paradox.hu weboldal létrehozásának célja az, hogy a Paradox termékek kivitelezésével, karbantartásával foglalkozó Partnereinknek egy olyan felületet kínáljunk, ahol meg tudnak jelenni, promótálni tudják magukat, illetve a Paradox termékeket is.

A két weboldal működése és használatának célja tehát a fentiek szerint szorosan összefügg egymással, hiszen

-    kizárólag azon Partnereink részére hoztunk létre felhasználói fiókot, akik nagy mennyiségben foglalkoznak Paradox termékek kivitelezésével,
-    a www.powerbizt.hu oldalon nagy mennyiségben Paradox termékeket vásárlók érdeke, hogy egy, a Paradox kivitelezőket összefogó honlapon megjelenhessenek, és ezáltal további bevételeket generáljanak.

Társaságunk a weblap létrehozásával kívánja segíteni a Partnereit abban, hogy még nagyobb értékesítést realizálhassanak, és ezáltal a www.powerbizt.hu honlapon keresztül további termékeket rendeljenek, mely Társaságunk bevételeit is növeli.

Álláspontunk szerint a www.powerbizt.hu oldalon használt bejelentkezési adatokkal egy másik céges felhasználói fiók létrehozása a www.paradox.hu weboldalon az érintettekre nézve semmilyen adatvédelmi kockázatot nem rejt, negatív következményekkel nem jár.

Az adatkezelés során új adatkezelő, vagy adatfeldolgozó nem kerül bevonásra, a személyes adatokat (belépési e-mail, jelszó) nem kerülnek kapcsolatba további szereplőkkel.


Személyes adatok forrása

A személyes adatokat forrása a www.powerbizt.hu oldalon létrehozott, Társaságunk által kezelt felhasználói fiók. A személyes adatokat korábban közvetlenül az érintettől szerezte be Társaságunk.


Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Társaságunk az érintettek személyes adatait kizárólag azon munkavállalói részére bocsátja rendelkezésre, akiknek az adatok kezelése a munkakörébe tartozik.

Az adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozó(ka)t vesszünk igénybe:

Radics József Géza e.v.
Cím: 8330 Sümeg, Vázsonyi Vilmos u. 17.
E-mail: ugyfelszolgalat@slyweb.hu
Feladat: A Társaság készíti a www.paradox.hu weboldalt, mely feladatai ellátása során az ehhez szükséges mértékben megismerhet személyes adatokat.

Adatfeldolgozó(i)nk az Ön személyes adatait kizárólag az általunk meghatározott és szerződésben rögzített célból, utasításaink szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.


Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Társaságunk az érintett fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.


Személyes adatok kezelésének időtartama

Amennyiben a felhasználói fiók létrehozását követő 3 hónapon belül nem történik meg az első belépés a felhasználói fiókba, akkor az automatikusan törlésre kerül. Ez a törlés nem érinti az érintett www.powerbizt.hu oldalon korábban létrehozott felhasználói fiókját, illetve Társaságunk többi eltérő célú adatkezelését.

A személyes adatok kezelésére egyébként a felhasználói fiók törléséig kerül sor.


Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.


Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok szolgáltatása a regisztrációhoz kötelező.


AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Társaság jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.


Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat véglegesen és visszaállíthatatlanul töröljük. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.


Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére a Társaságunk bármikor a későbbiekben tájékoztatja, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosítunk:

a)    az adatkezelés céljai;
b)    az érintett személyes adatok kategóriái;
c)    azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel Társaságunk a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d)    a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e)    tájékoztatjuk továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f)    a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga;
g)    ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h)    ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.


Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást a Társaságunknak mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.


Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
b)    hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)    az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
d)    a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
e)    a személyes adatokat a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)    a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Társaságunk az érintett törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt:

a)    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b)    a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;
c)    a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d)    a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e)    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatok törlése végelegesen és visszaállíthatatlanul történik. Törlés esetén erről értesítjük azon adatkezelőket is, akiknek az érintett hozzájárulásával korábban az adatokat továbbítottuk.


Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)    vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
b)    az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c)    a Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)    az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak

a)    az érintett hozzájárulásával,
b)    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
c)    más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
d)    az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.


Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelésének Társaságunk jogos érdeke a jogalapja, úgy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha az érintett személyes adatait Társaságunk közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását. Az érintett tehát jogosult kérni, hogy személyes adatait a Társaság közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldje meg.

*****

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

Az érintett a fenti jogait a sales@powerbizt.hu címre megküldött elektronikus levelében, a Társaság székhelyére (1031 Budapest, Kazal utca 64-66.) eljuttatott postai levélben, illetve a Társaság székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Társaságunk az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelme alapján tett intézkedéseinkről a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatjuk az érintettet. Amennyiben a kérelmét nem áll módunkban teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatjuk a megtagadásának okairól és a jogorvoslati jogairól.


JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet, vagy az Infotv.-t, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panasz tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően a panaszt ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről az érintettet értesítenie kell. A panasz megtételére az érintett jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségeit alul olvashatja.

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett a Társaságunkkal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Társaságunk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó, vagy közös adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Társaságunk székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Budapest, 2018. június 19.


______________________
Power Biztonságtechnikai Kft.
Képv.: Banai Miklós